รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.500
Title สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator จีรณัทย์ บุญป้อ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. โคขุน(ชุดที่1)
2. เกษตรกร(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

จีรณัทย์ บุญป้อ. (2550). สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
จีรณัทย์ บุญป้อ. 2550. "สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
จีรณัทย์ บุญป้อ. "สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.