รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.499
Title การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /
Creator สมชาย คำวรรณะ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ศูนย์ภาษา(ชุดที่1)
2. วัสดุสารสนเทศ(ชุดที่2)
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

สมชาย คำวรรณะ. (2550). การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สมชาย คำวรรณะ. 2550. "การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สมชาย คำวรรณะ. "การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.