รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.499
Title การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /
Creator สมชาย คำวรรณะ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ศูนย์ภาษา ,วัสดุสารสนเทศ ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

สมชาย คำวรรณะ, (2550) การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สมชาย คำวรรณะ, 2550. การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สมชาย คำวรรณะ, การพัฒนาระบบให้บริการวัสดุสารสนเทศ ของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.