รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.498
Title การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /
Creator อัครเดช คัมภีระมนต์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. กิจการสาธารณะ(ชุดที่1)
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อัครเดช คัมภีระมนต์. (2550). การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อัครเดช คัมภีระมนต์. 2550. "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อัครเดช คัมภีระมนต์. "การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.