รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.498
Title การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /
Creator อัครเดช คัมภีระมนต์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword กิจการสาธารณะ ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อัครเดช คัมภีระมนต์, (2550) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อัครเดช คัมภีระมนต์, 2550. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อัครเดช คัมภีระมนต์, การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในระบบการบริหารงานกิจการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.