รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.497
Title การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /
Creator อัญชลา ทามัน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. งานทะเบียนและวัดผล(ชุดที่1)
2. ระบบงานทะเบียนและวัดผล(ชุดที่2)
3. งานทะเบียนและวัดผล(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

อัญชลา ทามัน. (2550). การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อัญชลา ทามัน. 2550. "การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อัญชลา ทามัน. "การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.