รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.495
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ประไพพรรณ สุอ้าย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword เกษตรดีที่เหมาะสม ,เกษตรกร ,ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ประไพพรรณ สุอ้าย, (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประไพพรรณ สุอ้าย, 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประไพพรรณ สุอ้าย, ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.