รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.495
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ประไพพรรณ สุอ้าย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. เกษตรดีที่เหมาะสม(ชุดที่1)
2. เกษตรกร(ชุดที่2)
3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ประไพพรรณ สุอ้าย. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ประไพพรรณ สุอ้าย. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ประไพพรรณ สุอ้าย. "ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรดีเหมาะสม ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.