รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.494
Title การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /
Creator อรรฆพล อักษรนิตย์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ,ตัวบ่งชี้ ,ธนาคารออมสิน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

อรรฆพล อักษรนิตย์, (2550) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อรรฆพล อักษรนิตย์, 2550. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อรรฆพล อักษรนิตย์, การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.