รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.492
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /
Creator ณัฐสันต์ มุ่งหมาย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,ไข้หวัดนก ,การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ณัฐสันต์ มุ่งหมาย, (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ณัฐสันต์ มุ่งหมาย, 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ณัฐสันต์ มุ่งหมาย, ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.