รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.490
Title ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /
Creator เสริมวิทย์ บุญจ้อย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2550
Keyword วิศวกร ,ช่างประปา ,ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เสริมวิทย์ บุญจ้อย, (2550) ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
เสริมวิทย์ บุญจ้อย, 2550. ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
เสริมวิทย์ บุญจ้อย, ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.