รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.490
Title ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /
Creator เสริมวิทย์ บุญจ้อย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2550
Keywords 1. วิศวกร(ชุดที่1)
2. ช่างประปา(ชุดที่2)
3. ความพอใจของผู้ใช้บริการ(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เสริมวิทย์ บุญจ้อย. (2550). ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /.
       เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เสริมวิทย์ บุญจ้อย. 2550. "ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /".
       เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เสริมวิทย์ บุญจ้อย. "ความพึงพอใจในการใช้บริการช่างประปา ของวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร /".
       เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.