รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.489
Title การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /
Creator คเณศ สัมพุทธานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ไบโอดีเซล ,น้ำมันดีเซล ,ฟัสซี ,นโยบายของรัฐ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

คเณศ สัมพุทธานนท์, (2550) การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
คเณศ สัมพุทธานนท์, 2550. การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
คเณศ สัมพุทธานนท์, การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.