รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.489
Title การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /
Creator คเณศ สัมพุทธานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ไบโอดีเซล(ชุดที่1)
2. น้ำมันดีเซล(ชุดที่2)
3. ฟัสซี(ชุดที่3)
4. นโยบายของรัฐ(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

คเณศ สัมพุทธานนท์. (2550). การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
คเณศ สัมพุทธานนท์. 2550. "การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
คเณศ สัมพุทธานนท์. "การวิเคราะห์อัตราส่วน ของไบโอดีเซลกับดีเซลที่เหมาะสม สำหรับการวางแผนนโยบายของรัฐ โดยใช้ระบบฟัซซี่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.