รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.487
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /
Creator ธวัชชัย ฝากมิตร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ผู้บริโภค ,เครื่องเรือนไม้
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ธวัชชัย ฝากมิตร, (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ธวัชชัย ฝากมิตร, 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ธวัชชัย ฝากมิตร, ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.