รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.487
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /
Creator ธวัชชัย ฝากมิตร
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ผู้บริโภค(ชุดที่1)
2. เครื่องเรือนไม้(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ธวัชชัย ฝากมิตร. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ธวัชชัย ฝากมิตร. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ธวัชชัย ฝากมิตร. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของผู้บริโภคหมู่บ้านม้า อำเภอเมืองลำพูน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.