รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.486
Title ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /
Creator พีรญา คุปตรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. เชียงใหม่(ชุดที่1)
2. สปา(ชุดที่2)
3. บริการเดย์สปา(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

พีรญา คุปตรัตน์. (2550). ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พีรญา คุปตรัตน์. 2550. "ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
พีรญา คุปตรัตน์. "ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.