รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.486
Title ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /
Creator พีรญา คุปตรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword เชียงใหม่ ,สปา ,บริการเดย์สปา
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

พีรญา คุปตรัตน์, (2550) ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
พีรญา คุปตรัตน์, 2550. ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
พีรญา คุปตรัตน์, ปัจจัยด้านการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเดย์สปา ของคนไทยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.