รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.485
Title ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator นพพร บุญเป็ง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword แหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ,เวียงกุมกาม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

นพพร บุญเป็ง, (2550) ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
นพพร บุญเป็ง, 2550. ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
นพพร บุญเป็ง, ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.