รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.485
Title ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator นพพร บุญเป็ง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. แหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม(ชุดที่1)
2. เวียงกุมกาม(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

นพพร บุญเป็ง. (2550). ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นพพร บุญเป็ง. 2550. "ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
นพพร บุญเป็ง. "ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.