รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.484
Title ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /
Creator อารีย์ แสนสม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,งบประมาณ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อารีย์ แสนสม, (2550) ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อารีย์ แสนสม, 2550. ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อารีย์ แสนสม, ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.