รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.484
Title ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /
Creator อารีย์ แสนสม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ชุดที่1)
2. งบประมาณ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อารีย์ แสนสม. (2550). ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อารีย์ แสนสม. 2550. "ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อารีย์ แสนสม. "ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.