รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.483
Title การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /
Creator สายใจ จินดาหลวง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword พยาบาล ,การรับรู้ ,สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,องค์การแห่งการเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

สายใจ จินดาหลวง, (2550) การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สายใจ จินดาหลวง, 2550. การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สายใจ จินดาหลวง, การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.