รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.483
Title การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /
Creator สายใจ จินดาหลวง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. พยาบาล(ชุดที่1)
2. การรับรู้(ชุดที่2)
3. สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ชุดที่3)
4. องค์การแห่งการเรียนรู้(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

สายใจ จินดาหลวง. (2550). การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สายใจ จินดาหลวง. 2550. "การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สายใจ จินดาหลวง. "การรับรู้ของพยาบาล ที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.