รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.482
Title การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /
Creator วัชรี ผลมาก
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword เบาหวาน ,น้ำตาลในเลือด
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วัชรี ผลมาก, (2550) การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วัชรี ผลมาก, 2550. การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วัชรี ผลมาก, การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ที่เป็นเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.