รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.481
Title การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /
Creator รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(ชุดที่1)
2. แบบจำลองโลจิต(ชุดที่2)
3. ธนาคารกรุงไทย(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์. (2550). การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์. 2550. "การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์. "การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.