รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.481
Title การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /
Creator รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ,แบบจำลองโลจิต ,ธนาคารกรุงไทย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์, (2550) การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์, 2550. การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
รพีพรรณ ดวงคำสวัสดิ์, การวิเคราะห์เพื่อการพยากรณ์ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด [มหาชน] ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แบบจำลองโลจิต /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.