รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.480
Title ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator อมรรัตน์ พงษ์ปวน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. กรมการปกครอง(ชุดที่1)
2. วัฒนธรรมองค์การ(ชุดที่2)
3. คุณภาพชีวิตการทำงาน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8

บรรณานุกรม

อมรรัตน์ พงษ์ปวน. (2550). ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อมรรัตน์ พงษ์ปวน. 2550. "ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อมรรัตน์ พงษ์ปวน. "ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.