รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.480
Title ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator อมรรัตน์ พงษ์ปวน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword กรมการปกครอง ,วัฒนธรรมองค์การ ,คุณภาพชีวิตการทำงาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8

บรรณานุกรม

อมรรัตน์ พงษ์ปวน, (2550) ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อมรรัตน์ พงษ์ปวน, 2550. ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อมรรัตน์ พงษ์ปวน, ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ กับคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.