รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.479
Title การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. โฉนด(ชุดที่1)
2. การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน(ชุดที่2)
3. ที่ดิน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง. (2550). การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง. 2550. "การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง. "การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.