รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.479
Title การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword โฉนด ,การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ,ที่ดิน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง, (2550) การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง, 2550. การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
มลิวัลย์ คุณยศยิ่ง, การเร่งรัดออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.