รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.478
Title พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /
Creator อุไรวรรณ ชัยมินทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. เชียงราย(ชุดที่1)
2. พฤติกรรมสุขภาพ(ชุดที่2)
3. ภาวะเสี่ยง(ชุดที่3)
4. เบาหวาน(ชุดที่4)
5. ความดันเลือดสูง(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อุไรวรรณ ชัยมินทร์. (2550). พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อุไรวรรณ ชัยมินทร์. 2550. "พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อุไรวรรณ ชัยมินทร์. "พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.