รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.478
Title พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /
Creator อุไรวรรณ ชัยมินทร์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword เชียงราย ,พฤติกรรมสุขภาพ ,ภาวะเสี่ยง ,เบาหวาน ,ความดันเลือดสูง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

อุไรวรรณ ชัยมินทร์, (2550) พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อุไรวรรณ ชัยมินทร์, 2550. พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อุไรวรรณ ชัยมินทร์, พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.