รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.477
Title ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /
Creator น้ำฝน แช่มบำรุง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. นักท่องเที่ยว(ชุดที่1)
2. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร(ชุดที่2)
3. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

น้ำฝน แช่มบำรุง. (2550). ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
น้ำฝน แช่มบำรุง. 2550. "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
น้ำฝน แช่มบำรุง. "ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.