รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.477
Title ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /
Creator น้ำฝน แช่มบำรุง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword นักท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ,ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

น้ำฝน แช่มบำรุง, (2550) ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
น้ำฝน แช่มบำรุง, 2550. ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
น้ำฝน แช่มบำรุง, ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ [ขุนวาง] /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.