รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.476
Title ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /
Creator ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ส่วนประสมทางการตลาด(ชุดที่1)
2. น้ำมันหล่อลื่น(ชุดที่2)
3. เรือประมง(ชุดที่3)
4. ผู้ประกอบการ(ชุดที่4)
5. ผู้ประกอบการ(ชุดที่5)
6. ผู้ประกอบการ(ชุดที่6)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ. (2550). ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ. 2550. "ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ. "ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.