รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.476
Title ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /
Creator ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ส่วนประสมทางการตลาด ,น้ำมันหล่อลื่น ,เรือประมง ,ผู้ประกอบการ ,ผู้ประกอบการ ,ผู้ประกอบการ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ, (2550) ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ, 2550. ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ณภาภัช เจริญพฤกษาชาติ, ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำมันหล่อลื่น จาก บริษัท ปตท. จำกัด [มหาชน] ของกิจการเรือประมง ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.