รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.475
Title พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /
Creator วัชรพล มนตรีภักดี
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ผู้บริหารสถานศึกษา ,ความขัดแย้ง [จิตวิทยา]
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วัชรพล มนตรีภักดี, (2550) พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วัชรพล มนตรีภักดี, 2550. พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วัชรพล มนตรีภักดี, พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.