รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.475
Title พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /
Creator วัชรพล มนตรีภักดี
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ผู้บริหารสถานศึกษา(ชุดที่1)
2. ความขัดแย้ง [จิตวิทยา](ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วัชรพล มนตรีภักดี. (2550). พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วัชรพล มนตรีภักดี. 2550. "พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วัชรพล มนตรีภักดี. "พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้ง ของผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.