รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.474
Title เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /
Creator ชนิสรา ปัญญาเริง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. โรคปอดอุดตันเรื้อรัง(ชุดที่1)
2. เครือข่ายสังคม(ชุดที่2)
3. การสนับสนุนทางสังคม(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ชนิสรา ปัญญาเริง. (2550). เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ชนิสรา ปัญญาเริง. 2550. "เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ชนิสรา ปัญญาเริง. "เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.