รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.474
Title เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /
Creator ชนิสรา ปัญญาเริง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword โรคปอดอุดตันเรื้อรัง ,เครือข่ายสังคม ,การสนับสนุนทางสังคม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ชนิสรา ปัญญาเริง, (2550) เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ชนิสรา ปัญญาเริง, 2550. เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ชนิสรา ปัญญาเริง, เครือข่ายทางสังคม และแรงสนับสนุนทางสังคม ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ในตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.