รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.473
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ดวงสมร ดวงแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ผู้ส่งออก(ชุดที่1)
2. ตัวแทนทางการค้า(ชุดที่2)
3. สินค้า(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ดวงสมร ดวงแก้ว. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดวงสมร ดวงแก้ว. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดวงสมร ดวงแก้ว. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.