รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.473
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator ดวงสมร ดวงแก้ว
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword ผู้ส่งออก ,ตัวแทนทางการค้า ,สินค้า
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ดวงสมร ดวงแก้ว, (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ดวงสมร ดวงแก้ว, 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ดวงสมร ดวงแก้ว, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ตัวแทน ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.