รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.472
Title พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. พฤติกรรมผู้บริโภค(ชุดที่1)
2. เครื่องประดับ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล. 2550. "พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล. "พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.