รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.472
Title พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword พฤติกรรมผู้บริโภค ,เครื่องประดับ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล, (2550) พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล, 2550. พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วาสินี เอี่ยมสวัสดิกุล, พฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อเครื่องประดับเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.