รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.471
Title ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /
Creator ภิญศิริ ทองสมจิตต์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword บุคลากรโรงพยาบาล ,โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ,ศักยภาพ ,องค์การแห่งการเรียนรู้
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ภิญศิริ ทองสมจิตต์, (2550) ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ภิญศิริ ทองสมจิตต์, 2550. ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ภิญศิริ ทองสมจิตต์, ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.