รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.471
Title ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /
Creator ภิญศิริ ทองสมจิตต์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. บุคลากรโรงพยาบาล(ชุดที่1)
2. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช(ชุดที่2)
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(ชุดที่3)
4. ศักยภาพ(ชุดที่4)
5. องค์การแห่งการเรียนรู้(ชุดที่5)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ภิญศิริ ทองสมจิตต์. (2550). ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ภิญศิริ ทองสมจิตต์. 2550. "ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ภิญศิริ ทองสมจิตต์. "ศักยภาพของบุคลากร ในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.