รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.470
Title สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /
Creator จีรณัทย์ บุญป้อ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword โคขุน ,เกษตรกร
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

จีรณัทย์ บุญป้อ, (2550) สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จีรณัทย์ บุญป้อ, 2550. สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จีรณัทย์ บุญป้อ, สถานภาพการเลี้ยงโคขุน แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.