รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.467
Title การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /
Creator อัญชลา ทามัน
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. งานทะเบียนและวัดผล ,ระบบงานทะเบียนและวัดผล ,งานทะเบียนและวัดผล
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12

บรรณานุกรม

อัญชลา ทามัน, (2550) การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อัญชลา ทามัน, 2550. การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อัญชลา ทามัน, การพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.