รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.464
Title การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /
Creator อรรฆพล อักษรนิตย์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(ชุดที่1)
2. ตัวบ่งชี้(ชุดที่2)
3. ธนาคารออมสิน(ชุดที่3)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11

บรรณานุกรม

อรรฆพล อักษรนิตย์. (2550). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อรรฆพล อักษรนิตย์. 2550. "การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
อรรฆพล อักษรนิตย์. "การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานของธนาคารออมสินภาค 6 /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.