รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.462
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /
Creator ณัฐสันต์ มุ่งหมาย
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชุดที่1)
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ชุดที่2)
3. ไข้หวัดนก(ชุดที่3)
4. การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข(ชุดที่4)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

ณัฐสันต์ มุ่งหมาย. (2550). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณัฐสันต์ มุ่งหมาย. 2550. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ณัฐสันต์ มุ่งหมาย. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.