รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.461
Title การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keywords 1. สถานีตำรวจภูธร(ชุดที่1)
2. ระบบสารสนเทศ(ชุดที่2)
ดิจิทัลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์. (2550). การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /.
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์. 2550. "การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์. "การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /".
       เชียงใหม่ :: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2550. Print.