รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.res.2007.461
Title การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword สถานีตำรวจภูธร ,ระบบสารสนเทศ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10

บรรณานุกรม

เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์, (2550) การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์, 2550. การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์, การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถานีตำรวจภูธร ในสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.