รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.61
Title โครงสร้างทางจุลภาคและการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา3 ปี
Creator วิเชียร ชาลี
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword โครงสร้างทางจุลภาค ,เถ้าปาล์มน้ำมัน ,คอนกรีต ,การกัดกร่อนเหล็กเสริม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิเชียร ชาลี, (2558) โครงสร้างทางจุลภาคและการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา3 ปี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
วิเชียร ชาลี, 2558. โครงสร้างทางจุลภาคและการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา3 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
วิเชียร ชาลี, โครงสร้างทางจุลภาคและการกัดกร่อนเหล็กเสริมของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันที่แช่ในสิ่งแวดล้อมทะเลเป็นเวลา3 ปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.