รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.59
Title โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย
Creator สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword การเล่าเรื่อง ,สื่อการแสดงพื้นบ้าน ,ภาพยนตร์ไทย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์, (2558) โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์, 2558. โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์, โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.