รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.58
Title บทบาทของชุมชนในประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน
Creator สุเนตร สุวรรณละออง
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword สิทธิชุมชน ,สิทธิการชุมนุม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุเนตร สุวรรณละออง, (2558) บทบาทของชุมชนในประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
สุเนตร สุวรรณละออง, 2558. บทบาทของชุมชนในประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
สุเนตร สุวรรณละออง, บทบาทของชุมชนในประเทศไทยในการปกป้องคุ้มครองสิทธิชุมชน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.