รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2015.57
Title กลยุุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์ และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของบริโภค
Creator พรรณพิลาศ กุลดิลก
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2558
Keyword การตัดสินใจซื้อ ,การตลาดผ่านบล็อกเกอร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

พรรณพิลาศ กุลดิลก, (2558) กลยุุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์ และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของบริโภค. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
พรรณพิลาศ กุลดิลก, 2558. กลยุุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์ และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของบริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
พรรณพิลาศ กุลดิลก, กลยุุทธ์การสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารการตลาดผ่านบล็อกเกอร์ และความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของบริโภค. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.