รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2012.38
Title การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
Creator สมหมาย สุขโชติ
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2555
Keyword อาสาสมัครสาธารณสุข ,การมีส่วนร่วมทางสังคม ,เมืองน่าอยู่
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สมหมาย สุขโชติ, (2555) การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
สมหมาย สุขโชติ, 2555. การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
สมหมาย สุขโชติ, การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555. Print.