รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2011.78
Title ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Creator นิตยา ศรีนารากุล
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2554
Keyword การพัฒนาชุมชนเมือง ,เมืองน่าอยู่ ,เทศบาลเมืองศรีราชา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

นิตยา ศรีนารากุล, (2554) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
นิตยา ศรีนารากุล, 2554. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
นิตยา ศรีนารากุล, ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.