รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2011.77
Title ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Creator กมลรัตน์ รักษ์บริสุทธิศรี
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2554
Keyword เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ,เทศบาลเมืองแสนสุข ,การพัฒนาชุมชนเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

กมลรัตน์ รักษ์บริสุทธิศรี, (2554) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
กมลรัตน์ รักษ์บริสุทธิศรี, 2554. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
กมลรัตน์ รักษ์บริสุทธิศรี, ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ของเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.