รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2011.75
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่
Creator ณรงค์ วรรณศิริ
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2554
Keyword การมีส่วนร่วม ,เมืองน่าอยู่ ,เทศบาลตำบลบางคล้า
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ณรงค์ วรรณศิริ, (2554) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
ณรงค์ วรรณศิริ, 2554. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
ณรงค์ วรรณศิริ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางคล้าให้เป็นเมืองน่าอยู่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554. Print.