รหัสดีโอไอ 10.14457/BUU.res.2010.74
Title ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจรเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Creator วิภูษิต มัณฑะจิตร
Contributor 1. กิตธิร สรรพานิช
2. ธีระพงศ์ ด้วงดี
3. สุเมตต์ ปุจฉาการ
4. คมสัน หงภัทรคีรี
5. ศรัณพร ทองพิณโญชัย
6. ธิดารัตน์ น้อยรักษา
7. สุพัตรา ตะเหลบ
8. สุชา มั่นคงสมบูรณ์
9. อัญชลี จันทร์คง
10. กิติธร สรรพานิช
Publisher มหาวิทยาลัยบูรพา
Publication Year 2553
Keyword สาหร่ายทะเล ,หญ้าทะเล ,ฟองน้ำ ,แนวปะการัง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิภูษิต มัณฑะจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจรเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยบูรพา:ม.ป.ท.
วิภูษิต มัณฑะจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจรเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา;
วิภูษิต มัณฑะจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหาดนางรองเกาะจรเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.