รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.9
Creator ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ประยง ระดมยศ
Title A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 1-6
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Thelaszia Spp., Thelaziasis, Subacute Neuroretinitis
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ประยง ระดมยศ. (2552). A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ประยง ระดมยศ. 2552. "A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ประยง ระดมยศ. "A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.