รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.9
Creator ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ประยง ระดมยศ
Title A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 1-6
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณัฐพล วงษ์คำช้าง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,1-6.
ณัฐพล วงษ์คำช้าง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):1-6.
ณัฐพล วงษ์คำช้าง และผู้แต่งคนอื่นๆ. A Live Intravitreal Thelazia Spp. with Diffuse Unilateral Subacute Neuroretinitis. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.