รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.8
Creator ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ
Title Ocular Hypertension
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 77-89
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) Ocular Hypertension. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,77-89.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Ocular Hypertension". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):77-89.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. Ocular Hypertension. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.