รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.8
Creator ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ
Title Ocular Hypertension
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 77-89
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords -
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ. (2552). Ocular Hypertension.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ. 2552. "Ocular Hypertension".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ. "Ocular Hypertension".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.