รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.8
Creator ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง, มัญชิมา มะกรวัฒนะ
Title Ocular Hypertension
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 77-89
ISSN 1905-2960
Abstract Definition/Terminology Term "ocular hypertension (OHT)" ถูกเสนอขึ้นในปี ค.ศ. 1970 เพื่อแยกระหว่างผู้ที่มีความดันตา (IOP, intraocular pressure) ปกติกับผู้ที่มี IOP มากว่า 21 มิลลิเมตรปรอทซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะต้อหิน (open angle glaucoma, OAG) Term "glaucoma suspect (GS)" ถูกเสนอโดย Shaffer เพื่อทำการรวมกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหินในอนาคตจากการมีความดันตาสูง เส้นประสาทตามีลักษณะที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นต้อหินในระยะแรก หรือผู้ที่มีลานสายตาที่อาจเข้าได้กับโรคต้อหิน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) Ocular Hypertension. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,77-89.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Ocular Hypertension". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):77-89.
ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง และผู้แต่งคนอื่นๆ. Ocular Hypertension. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.