รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.7
Creator สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
Title Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 67-76
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Optical Coherence Tomography, OCT
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล. (2552). Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล. 2552. "Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล. "Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.