รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.7
Creator สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ, กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
Title Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 1
Page no. 67-76
ISSN 1905-2960
Abstract Optical Coherence Tomography (OCT) เป็นเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคจอประสาทตาที่เริ่มนำมาใช้แพร่หลายมากขึ้น เครื่อง OCT สามารถแสดงภาพตัดขวางเสมือนการตัดชิ้นเนื้อในชั้นเรตินาและคอรอยด์ และให้ความละเอียดของภาพสูงถึง 1-15 ไมครอน ในทางจักษุวิทยายังสามารถนำมาใช้ในการตรวจต้อหินและส่วนด้านหน้าของลูกตา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,67-76.
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):67-76.
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. Optical Coherence Tomography in the Management of Retinal Disorders. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.