รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.14
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร
Title การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 45-55
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,45-55.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):45-55.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.