รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.14
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร
Title การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 45-55
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords โรคจอประสาทตา;ทารกคลอดก่อนกำหนด
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร. (2552). การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร. 2552. "การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร. "การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.