รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.14
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร
Title การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 45-55
ISSN 1905-2960
Abstract Retinopathy of prematurity (ROP) เป็นสาเหตุภาวะตาบอดที่สำคัยสาเหตุหนึ่งในทารกเกิดก่อนกำหนด โดยในปัจจุบันโรค ROP เป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ของภาวะสายตาพิการในเด็กไทย1 ซึ่งส่วนมากสามารถป้องกันได้ถ้าได้รับการตรวจรักษาในเวลาที่เหมาะสม การตรวจคัดกรองโรคนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โรค ROP มีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1942 โดย Terry ซึ่งเรียกโรคนี้ในขณะนั้นว่า Retrolental fibroplasia2 ต่อมาในปี ค.ศ.1949 Owens ได้ค้นพบว่าเป็นโรคที่มักพบในทารกเกิดก่อนกำหนด จึงเรียกชื่อโรคที่มักพบในทารกเกิดก่อนกำหนด จึงเรียกชื่อโรคนี้ใหม่ว่า Retinopathy of Prematurity3 ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบันในปี ค.ศ.1950 Campbell พบว่าการให้ Oxygen ทารกก่อนกำหนด เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรค ROP4 จึงเริ่มมีการควบคุมการให้ Oxygen ในทารกเกิดก่อนกำหนด เพื่อป้องกันภาวะตาบอดจากโรคนี้ กระทั่งปี 1984 ได้เริ่มมีการกำหนด international classification of retinopathy of prematurity5 และทำการศึกษาถึงวิธีการรักษาโรค ROP ด้วยการทำ cryotherapy (the CRYO-ROP study) ในปี ค.ศ. 19856-10
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,45-55.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):45-55.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การตรวจกรองโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.