รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.13
Creator ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์
Title Intraocular Lenses
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 33-43
ISSN 1905-2960
Abstract ปัจจุบันวิทยาการในการผ่าตัดต้อกระจกได้ก้าวรุดหน้าไปมาก มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การผ่าตัดได้ผลดีมากขึ้น ผลสำเร็จของการผ่าตัดนอกจากเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดแล้ว เลนส์แก้วตาเทียม (intraocular lens, IOL) ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการมองเห็นที่คมชัดหลังผ่าตัด เลนส์แก้วตาเทียมในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งสามารถนำมาเลือกใช้ให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละคนได้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) Intraocular Lenses. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,33-43.
ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Intraocular Lenses". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):33-43.
ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. Intraocular Lenses. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.