รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.13
Creator ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์
Title Intraocular Lenses
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 33-43
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords -
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์. (2552). Intraocular Lenses.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์. 2552. "Intraocular Lenses".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์. "Intraocular Lenses".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.