รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.13
Creator ชินสุต อรุณากูร, ณวพล กาญจนารัณย์
Title Intraocular Lenses
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 33-43
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) Intraocular Lenses. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,33-43.
ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Intraocular Lenses". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):33-43.
ชินสุต อรุณากูร และผู้แต่งคนอื่นๆ. Intraocular Lenses. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.