รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.12
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล
Title แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 23-31
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords Retinopathy of Prematurity (ROP), โรคจอประสาทตา, ทารก, Premature infants, American Academy of Ophthalmology
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล. (2552). แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล. 2552. "แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล. "แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.