รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.12
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล
Title แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 23-31
ISSN 1905-2960
Abstract วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาข้อแนะนำสำหรับการตรวจคัดกรอง ROP ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับข้อแนะนำของ American Academy of Ophthalmology ปี ค.ศ.2006รูปแบบการศึกษา: การศึกษาย้อนหลังวิธีการศึกษา: โดยทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรค ROP ในระยะ high risk prethreshold ซึ่งได้รับการรักษาด้วยการใช้เลเซอร์หรือจี้ความเย็นที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนกันยายน 2551 จำนวน 190 ราย แล้วนำข้อมูลมาศึกษาหาข้อแนะนำในการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยใน ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับคำแนะนำในการตรวจคัดกรองโรค ROP ของ American Academy of Ophthamology ปี ค.ศ. 2006ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเด็กจำนวน 190 คน (เด็กชาย 88 คน เด็กหญิง 102 คน) มีน้ำหนักแรกคลอดระหว่าง 545-2,015 กรัม (น้ำหนักแรกคลอดเฉลี่ย 1,200 +- 305 กรัม) คลอดเมื่ออายุครรภ์ (gestational age) ระหว่าง 22-36 สัปดาห์ (อายุครรภ์เฉลี่ย 28.6 +- 2.6 สัปดาห์) ขณะต้องได้รับการรักษาเด็กมีอายุระหว่าง 2.8-17.8 สัปดาห์ (เฉลี่ย 8.7 +- 2.8 สัปดาห์) โดยมีอายุครรภ์รวมอายุหลังคลอด (postmenstrual age) ระหว่าง 29.8 - 47.8 สัปดาห์ (เฉลี่ย 37.4 +- 2.9 สัปดาห์) หากใช้เกณฑ์การคัดกรองโรค ROP ของ AAO ปี ค.ศ. 2006 (น้ำหนักแรกคลอด < 1,500 กรัม หรือ อายุครรภ์ <= 30 สัปดาห์) หากไม่พิจารณาเรื่อง unstable clinical course จะมีทารกไม่อยู่ในข้อกำหนด 14.89% สำหรับระยะเวลาเริ่มตรวจตามข้อเสนอแนะนำของ AAO ปี ค.ศ. 2006 (เมื่อ chronological age 4 สัปดาห์ หรือ postmenstrual age 31 สัปดาห์ โดยเลือกเวลาที่มาถึงหลัง) จะมีทารกไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ 1.07%สรุป: ข้อแนะนำการคัดกรองโรค ROP ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย สามารถใช้เกณฑ์น้ำหนักแรกคลอด, อายุครรภ์ และระยะเวลาที่เริ่มตรวจคัดกรองเช่นเดียวกับคำแนะนำของ AAO ปี ค.ศ. 2006Objective: To determine a suitable recommendation for screening of premature infants for retinopathy of prematurity (ROP) in Thailand by compared with the recommendation of the American Academy of Ophthalmology (AAO) 2006.Design: Retrospective studyMethods: Data from 190 patients were collected to find the incidence of ROP with high risk prethreshold treated with laser therapy or retinal cryoablation. The treatment was applied in a full-scatter fashion to the avascular anterior retina with the indirect ophthalmoscope in Children Eyes Center of the Queen Sirikit National Institute of Child Health during the period from February 2007 to September 2008. The data were used to determine a suitable recommendation for screening of premature infants for retinopathy of prematurity (ROP) by compared with statements on screening of premature infants for retinopathy of prematurity, published in the American Academy of Pediatrics, Section on Ophthalmology; the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus; and the American Academy of Ophthalmology 2006.Results: One hundred and ninety infants (88 boys and 102 girls) with high risk prethreshold ROP whose birth weights were between 545-2,015 g (mean 1,200 ? 305 g), and gestational ages were between 22-36 weeks (mean 28.6 ? 2.6 weeks) were included in this study. Treatment was initiated at the postnatal age between 2.8-17.8 weeks (mean 8.7 ? 2.8 weeks) or postmenstrual age (gestational age at birth plus chronologic age) between 29.8-47.8 weeks (mean 37.4 ? 2.9 weeks). If one had to follow the recommendation of the AAO 2006 that infants with birth weight less than 1,500 g or gestational age less than 30 weeks, as defined by the attending neonatologist, with or without an unstable clinical course, 14.89% of infants from the current study would not have been treated. Furthermore, if one had to use the first examination date from AAO 2006 that examination should generally be performed between 4 and 6 weeks of postnatal age or, alternatively, within the 31st to 33rd week of postconceptional or postmenstrual age, whi chever is later, 1.07% of infants from our study would be excluded from needed treatments.Conclusions: The recommendations regarding the initiation of ROP screening based on birth weight, gestational age of infants and timing of first examination in Thailand are corresponding to therecommendations from AAO 2006.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,23-31.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):23-31.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.