รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.12
Creator ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, จตุชาญ อึ้งภูรีเสถียร,จิตรลดา เลิศจรัสวิไล
Title แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 23-31
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,23-31.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):23-31.
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาในทารกเกิดก่อนกำหนดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในประเทศไทย. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.