รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.11
Creator ณรงค์ ตั้งภากรณ์
Title Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 13-22
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณรงค์ ตั้งภากรณ์, (2552) Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,13-22.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์, "Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):13-22.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์, Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.