รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.11
Creator ณรงค์ ตั้งภากรณ์
Title Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 13-22
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords โรคต้อเนื้อ, การรักษา, การผ่าตัดแบบธรรมดา, Bare sclera (BST), การผ่าตัดโยกเยื่อบุตามาเย็บเสริม, Pedunculated conjunctival sliding flap (PCSF), การผ่าตัดแบบใช้เยื่อบุตาเลาะมาเย็บเสริมในการลอกต้อเนื้อ, Conjunctival autografting transplantation (CAT)
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณรงค์ ตั้งภากรณ์. (2552). Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์. 2552. "Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์. "Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.