รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.11
Creator ณรงค์ ตั้งภากรณ์
Title Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 13-22
ISSN 1905-2960
Abstract Purpose: To compare one-year follow-up results of primary pterygium surgery including bare sclera technique (BST), pedunculated conjunctival sliding flap (PCSF), and conjunctival autografting transplantation (CAT).Design: Prospective randomized controlled studyMethods: This study is designed to compare three currently techniques for pterygium excision, in order to determine the complication and recurrence rates after grade III primary pterygium excision. There were 263 eyes of 263 patients included in this study. All treated eyes were randomized to undergo bare sclera technique (group A: BST) 85 eyes, pedunculated conjunctival sliding flap (group B: PCSF) 90 eyes, or conjunctival autografting transplantation (group C: CAT) 88 eyes. All patients were treated by a single surgeon and followed up for a period of at least one year.Results: Sixteen recurrences (18.83%) were observed in group A (BST) whereas two recurrences (2.22%) were detected in group B (PCSF), and only one recurrence (1.14%) was noted in the last group C (CAT). There were no major complications threatening visual ability, reported in the treated patients.Conclusions: BST was found to be a less effective procedure than PSCF and CAT, with more recurrence rates after primary pterygium excision. PCSF and CAT seem to be a useful treatment in primary pterygium surgery due to their safety and effectiveness in preventing recurrences without development of significant complications. วัตถุประสงค์: เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลวิธีการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่เป็นครั้งแรกด้วย วิธี การผ่าตัดแบบธรรมดา Bare sclera (BST), วิธีการผ่าตัดโยกเยื่อบุตามาเย็บเสริม (Pedunculated conjunctival sliding flap: PCSF) และวิธีการผ่าตัดแบบใช้เยื่อบุตาเลาะมาเย็บเสริมในการลอกต้อเนื้อ (Conjunctival autografting transplantation: CAT)ลักษณะการศึกษา: เป็นการศึกษาแบบ Prospective randomized case control studyวิธีการศึกษา: ทำการศึกษาเเพื่อเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อน และการเกิดเป็นซ้ำหลังผ่าตัดของวิธีการผ่าตัดลอกต้อเนื้อที่เป็นครั้ง แรกระดับ III ที่ทำในปัจจุบันทั้ง 3 วิธีโดยจักษุแพทย์คนเดียวที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ โดยศึกษาในผู้ป่วยท้ังหมด 263 คน จำนวน 263 ตา โดยวิธีสุ่มแบ่งผู้ป่วยมารับการรักาาทั้ง 3 วิธีโดย มีผู้ป่วย 85 คน จำนวน 85 ตา ในกลุ่มแรก (BST), ผู้ป่วย 90 คน จำนวน 90 ตา ในกลุ่มที่สอง (PCSF) และกลุ่มที่สามมีผู้ป่วย 88 คน จำนวน 88 ตาที่ได้รับการผ่าตัดแบบ CAT ผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการติดตามผลของการผ่าตัดอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปีผลการศึกษา: พบจำนวนการเกิดเป็นซ้ำหลังผ่าตัดจำนวน 16 ราย (18.83%) ในกลุ่มแรก (BST) และพบจำนวนผู้ป่วยที่เกิดเป็นซ้ำ 2 ราย (2.22%) ในกลุ่มที่สอง (PSCF) และสำหรับวิธีที่สาม (CAT) พบการกลับมาเป็นซ้ำหลังผ่าตัดเพียงรายเดียวเท่านั้น (1.14%) โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไม่มีรายงานภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อการมองเห็นของผู้ป่วยหลังการผ่า ตัดลอกต้อเนื้อทุกรายไม่ว่าวิธีใดก็ตามสรุป: การผ่าตัดลอกต้อเนื้อวิธี BST มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในการป้องกันการเกิดเป็นซ้ำหลังการผ่าตัดลอกต้อ เนื้อที่เป็นครั้งแรก และวิธีการผ่าตัดลอกต้อเนื้อ PCSF หรือ CAT โดยมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของโรคต้อเนื้อได้ และมีความปลอดภัย โดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญหลังการผ่าตัด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ณรงค์ ตั้งภากรณ์, (2552) Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,13-22.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์, "Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):13-22.
ณรงค์ ตั้งภากรณ์, Comparing of Bare Sclera Technique, Pedunculated Conjunctival Sliding Flap and Conjunctival Autografting Transplantation for Primary Pterygium Treatments. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.