รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.10
Creator ชยวิญญ์ ขจิตานนท์
Title A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 7-12
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, (2552) A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,7-12.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, "A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):7-12.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.