รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.10
Creator ชยวิญญ์ ขจิตานนท์
Title A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 7-12
ISSN 1905-2960
Abstract Purpose: To present a case of SLE Retinopathy.Methods: Case Report.Results: A 22-year-old Thai woman presented with malar rash, discoid lupus, neurologic disorder and Antinuclear antibody (ANA) positive. She was diagnosis Systemic Lupus Erythematosus (SLE) by The 1982 Revised Criteria for the classification of Systemic Lupus Erythematosus and consulted for ophthalmic evaluation. The ophthalmic findings were progressive retinal swelling, cotton-wool spots and retina hemorrhage. The visual acuity in this patient cannot be evaluated because of alternation of conscious. The slit lamp examination was normal. Medication treatment with Endoxan was started. Ophthalmologic treatment cannot use the panretinal photocoagulation due to her condition; Intravitrous Triamcinolone was the treatment in this patient.Conclusions: SLE is prototypic autoimmune disease, unknown cause. The disease present in many organ system. Ophthalmic involvement in SLE can present in external ocular, anterior segment, retino-choroidal and neuro-ophthalmic involvement. Some ocular presentation as retino-choroidal involvement can serve as indicators of lupus activity. The management of this ophthalmic involvement depends on organ involvement. Retino-choroid involvement can be treated with panretinal photocoagulation or Intravitreous Triamcinolone injection.วัตถุประสงค์: เพื่อนำเสนอผู้ป่วยลูปัสที่มีความผิดปกติของจอประสาทตาวิธีการศึกษา: รายงานผู้ป่วย (Case report)ผลการศึกษา: ผู้ป่วยหญิง อายุ 22 ปี มาด้วยอาการผื่นที่หน้าลักษณะเฉพาะ (Malar rash, discoid lupus) มีอาการสับสนและเปลี่ยนแปลงระดับการรู้สึกตัวซึ่งถือว่ามีความผิดปกติทาง ระบบประสาท (Confusion and alternation of consciousness) และผลเลือดผิดปกติ (Antinuclear antibody positive) อารการผู้ป่วยรายนี้เข้าได้กับโรคลูปัส และมีแผนจะเริ่มให้การรักษา หลังรับการวินิจฉัย ได้ส่งปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อประเมินอาการทางจักษุวิทยาซึ่งพบความผิดปกติจอ ประสาทตาบมและมีเลือดออกเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการสับสนไม่สามารถสงบนิ่งได้ จักษุแพทย์ไม่สามารถให้การรักษาด้วยเลเซอร์ จึงใช้การฉีดยา Triamcinolone เข้าวุ้นตาลูกตา ซึ่งผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจสรุป: โรคลูปัสเป็นโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานตนเอง ซึ่งมีอาการแสดงต่ออวัยวะหลายระบบ ความผิดปกติทางตาเป็นอาการแสดงหนึ่งที่พบได้ โดยพบว่ามีความผิดปกติของตาชั้นนอก, ส่วนหน้าและลหลังลูกตานอกจากนี้อาจเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาทจักษุ วิทยา บางรายอาจพบความผิดปกติของส่วนหลังของลูกตา (จอประสาทตา, คอรอยด์) ซึ่งหากพบจะถือว่าโรคลูปัสขณะนั้นมีอาการกำเริบ การรักษาขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง หากมีอาการผิดปกติของส่วนหลังของลูกตาสามารถรักษาได้ด้วยการใช้เลเซอร์หรือ ฉีดสเตียรอยด์เข้าวุ้นลูกตา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, (2552) A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy. วารสารจักษุธรรมศาสตร์,4,7-12.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, "A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy". วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 4 (2552):7-12.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์, A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy. ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2552.