รหัสดีโอไอ 10.14456/ttjo.2009.10
Creator ชยวิญญ์ ขจิตานนท์
Title A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy
Publication Year 2552
Journal Title วารสารจักษุธรรมศาสตร์
Journal Vol. 4
Journal No. 2
Page no. 7-12
Publisher ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Keywords SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Retinopathy
ดิจิทัลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชยวิญญ์ ขจิตานนท์. (2552). A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy.
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์. 2552. "A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ชยวิญญ์ ขจิตานนท์. "A 22-year-old Woman with SLE Retinopathy".
       : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.