รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.60
Creator 1. มธุรส ผ่านเมือง
2. นลินภัสร์ ปรวัฒน์ปรียกร
Title การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 705-719
Keyword การเก็บเกี่ยวประโยชน์ ,ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวประโยชน์ ,การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ,ระบบสารสนเทศ
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

มธุรส ผ่านเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,705-719.
มธุรส ผ่านเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):705-719.
มธุรส ผ่านเมือง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในการค้นหาปัจจัยและแนวทางในการเก็บเกี่ยวประโยชน์จากระบบสารสนเทศ. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.