รหัสดีโอไอ 10.14456/tstj.2018.59
Creator 1. อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร
2. อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร
Title การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
Publisher กองบริหารการวิจัย
Publication Year 2561
Journal Title วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Vol. 26
Journal No. 4
Page no. 694-704
Keyword ปริมาณเนื้อยางแห้ง ,ยางพาราก้อนถ้วย ,เนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
URL Website http://tujournals.tu.ac.th/tstj/index.aspx
Website title Thammasatjournal
ISSN 0858-4435
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2561) การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,26,694-704.
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. "การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี". วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 (2561):694-704.
อมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร และผู้แต่งคนอื่นๆ. การหาปริมาณเนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี. กองบริหารการวิจัย:ม.ป.ท. 2561.